Rejestracja rozwodów

Rozwód / Uznanie rozwodu zagranicznego

Uzyskanie rozwodu za granicą nie oznacza, że jest on skuteczny automatycznie w Polsce. Żeby rozwód uzyskał skuteczność należy jeszcze dopełnić określonych formalności.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie ma potrzeby uznawania wyroku wydanego w innym państwie unijnym przez sąd, a wystarcza jedynie wpis stosownej wzmianki do aktu małżeństwa. Od 1 lipca 2009 r. zasada ta dotyczy także wyroków wydanych w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej.

 

Wyroki rozwodowe wydane w państwach unijnych

Od 1 maja 2004 roku uznanie wyroku rozwodowego wydanego w innym państwie unijnym (za wyjątkiem Danii) i wpisanie wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa następuje na wniosek osoby zainteresowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Żeby wpisać wzmiankę o rozwodzie do aktu małżeństwa należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwaga! W przypadku wyroków rozwodowych wydanych przed 1 maja 2004 r., oraz wyroków wydanych w Danii uznanie wyroku może nastąpić wyłącznie przed sądem okręgowym.

 

Wyroki wydane w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej

W przypadku wyroków wydanych w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej sposób uznania wyroku uzależniony jest od tego, czy został on wydany przed, czy po 1 lipca 2009 r.

O uznanie wyroku wydanego przed 1 lipca 2009 r. należy wystąpić do sądu okręgowego, załączając do wniosku:

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o uznanie wyroku rozwodowego jest sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków na terenie polski, a w przypadku gdy takiego miejsca nie ma, sąd okręgowy w Warszawie. Po rozpoznaniu wniosku, w przypadku uznania przez sąd, iż nie zachodzą przesłanki do odmowy uznania wyroku, sąd wyda postanowienie o uznaniu wyroku rozwodowego. Po uprawomocnieniu się postanowienie stanowi podstawę do wpisu wzmianki o rozwodzie do akt stanu cywilnego.

 

Jeżeli wyrok został wydany po 1 lipca 2009 r., wystarczy wystąpienie o wpisanie stosownej wzmianki do aktu małżeństwa przed Urzędem Stanu Cywilnego. Procedura wpisania do aktu małżeństwa wzmianki o rozwodzie jest analogiczna jak w przypadku wyroków wydanych w państwach unijnych.

Reasumując, uznawane z mocy prawa w Polsce są orzeczenia sądów zagranicznych:

Państw Unii Europejskiej (oprócz Danii) – od 1. marca 2005 r., o ile sprawy zostały wszczęte po 1. marca 2001 r Wszystkich państw – od 1. lipca 2009 r.

Wypełnij formularz na stronie i już dziś sprawdź swoje szanse na otrzymanie potwierdzenia posiadania polskiego obywatelstwa (dowiedz się więcej)